วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

[CAKE] ชาวผู้ไท


ชาวผู้ไท

คำว่า ผู้ไทยบางท่านมักเขียนว่า ภูไท คำว่า 'ผู้ หรือ พู้ เป็นสำเนียง ออกเสียงคำพูด ของคนภูไท แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขียนว่า ผู้ไทย ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ในแค้วนสิบสองจุไทย และแค้วนสิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และ เวียดนาม ซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญเสียดินแดนสิบสองจุไทย ซึ่งอยู่ในเขตของลาวให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ.107 (พ.ศ.2431)เดิมชาวผู้ไทยแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ
1. ผู้ไทยดำ มีอยู่ 8 เมือง นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำและสีคราม
2. ผู้ไทยขาว มีอยู่ 4 เมือง อยู่ใกล้ชิดติดกับชายแดนจีนจึงนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวรวมผู้ไทยดำและผู้ไทยขาวมี 12 เมือง จึงเรียกดินแดนส่วนนี้ว่า "สิบสองจุไทย" หรือ "สองเจ้าไทย"

กลุ่มผู้ไทเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อราว 130 ปีมาแล้ว เมื่อกลุ่มผู้ไทเข้ามาตั้งถิ่นฐานในผืนแผ่นดินไทยใหม่ๆ จะอยู่โดดเดี่ยวและอิสระโดยมีผู้ปกครองตนเองหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระบบการปกครองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหม่ในปลายศตวรรษที่ 19 แล้ว กลุ่มผู้ไทได้เข้มาอยู่ในครอบครองชัดเจนผู้ไทเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีหน้าเป็นรูปไข่ ผิวขาว นวล เกลี้ยง กิริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีอันดี

ผู้ไท เป็นชนเผ่าที่มีอยู่ประมาณ 1 แสนคนเศษ ตั้งภูมิลำเนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและแถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม มีในอำเภอคำชะอี ธาตุพนม อำเภอเมือง และนาแก จังหวัดมุกดาหาร มีอยู่ที่กิ่งอำเภอหนองสูง หนาแน่นที่สุดในทุกตำบลและหมู่บ้าน ในจังหวัดสกลนครมีในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีในอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จสหัสขันธ์ เขาวง ยังมีผู้ไทที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ลาวโซ่งหรือ ผู้ไทซงดำ

ที่มา : http://www.hellomukdahan.com/phuthai/thailand-mukdahan-phu-thai-tribe-history-01.php

ที่มา : http://thaiculturebuu.wordpress.com/2010/08/02/ผู้ไท/

น.ส.นัฐณิชา ทิมโต เลขที่ 15 ม.5/8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น